1. bölüm için


dB ses alanları için >>
 


16.
 modern - postmodern

 

17.  Modern Öncesi - Modern

 

18.  Paul Gauguin

 

19.  Vincent van Gogh

 

20. Paul Cezanne

 

21. Dada

 

22. "Tarihilik" ve "Tarihsizlik"

 

23. Eğitim Amacı

 

24. Eğiten ve Eğitilebilen Bir Varlık Olarak İnsan

 

25. Öğretmen

 

26. Sevgi Sevi Yaratı Yaratıcı Çalışma

 

27. Yaratıcılık Eğitimi

 

28. Yaratıcılık

 

29. Edebi ve Artistik Yaratma

 

30. 19. Yüzyıl ve sonrası
1. bölüm için

 

dB ders NOTLARI 95/96  seslendirme sayfası 31 Ocak 2019  tarihinde kurulmaya başlanmıştır.
ders BELGELİĞİ çalışmalarını destekleme amaçlıdır.

Seslendirme için katkı üreten Selin Yağmur Sönmez ve Berhem Baltaş'a teşekkür ederiz...

Son değişiklik tarihi
9 Kasım 2019

 

dB   95/96 NOTLARI
Yazılı ve sözlü kaynakların-alıntıların taşıyıcılığındaki "95/96 NOTLARI", konular arasındaki boşluklar doldurularak iki kapak arasında bir bileşim olana dek sürecek yolculuğun ikinci girişimidir.

H. Avni Öztopçu, 23 mayıs 1996

 


Alıntılar - Kaynaklar:


AKARSU, Bedia Çağdaş Felsefe Akımları, Milli Eğitim Bak. Yayınları Düş.Diz.: 3 İstanbul 1979

ANĞ, Tüten Felsefe Arkivi, “David Hume’da Anti-Sistem Eğilimi” İ.Ü. Edebiyat Fak. Matbaası İstanbul 1976

BERGER, John Görme Biçimleri, Metis Yayınları, 1986

BERK, Nurullah Resim Bilgisi, 1972 Varlık Yayınları

ÇOKER, Adnan M.S.Ü. Lisansüstü ders programında H. Avni Öztopçu’nun “Kompozisyon” ders notları, İstanbul1984-1987

DOLTAŞ, Dilek “Postmodernizmin Getirdikleri Götürdükleri”, Çağdaş Düşünce ve Sanat, PSD 1991

EINSTEIN, Albert Eğitimin Amacı / Bağımsız Düşünce ve Eğitim, (Çev: s. Eyüboğlu-V. Günyol) Dünyamıza Bakış/RİB haber 7

FOUCAULT, Michel Bu Bir Pipo Değildir, Yapı Kredi Yay. 1993

GEHLEN, Arnold İnsan, İ.Ü. Edebiyat Fak. Yayın No: 1839 İstanbul 1973

GEIGER, Moritz Estetik Anlayış (1928) (Çev.: Tomris Mengüşoğlu) Remzi Kitabevi 1985

GERMANER, Semra M.S.Ü. Lisansüstü ders prog. H. Avni Öztopçu’nun “Çağdaş Sanat ve Yorumları” ders notları, İstanbul1984-1987

GIDDENS, Anthony Modernliğin Sonuçları, (Çev: E. Kuşdil) İst. 1998 Ayrıntı yay.

GOMBRICH, E.H. Sanatın Öyküsü(Çev.: Bedrettin Cömert) Remzi Kitabevi 1980

GOMBRICH, E.H. Sanat ve Yanılsama (Çev.: Ahmet Cemal) Remzi Kitabevi 1992

HANÇERLİOĞLU, Orhan Felsefe Ansiklopedisi, Kavram ve Akımlar 1. Bas. İstanbul 1977, Remzi Kitabevi

HEIMSOETH, Heinz Immaunuel Kant’ın Felsefesi, İ.Ü. Edebiyat Fak. Yayınları:1231 İstanbul 1967

İNSEL, Ahmet “İlerleme ve İkinci Modernlik”, Yeni Yüzyıl 29 Eylül 1996

İPŞİROĞLU - EYÜBOĞLU Avrupa Resminde Gerçek Duygusu, İ.Ü. Edebiyat Fak. Yayınları: 521 İstanbul 1972

LOWRY, Bates Sanatı Görmek, (Çev.: N. Yurtsever, Z. Güvenli) T. İş Bankası Kültür Yayınları:119 Baha Matbaası 1972

LYNTON, Norbert Modern Sanatın Öyküsü, 1, Baskı İstanbul 1982, Remzi Kitabevi Yayınları

LYOTARD, J.F. Postmodern Durum, Ara Yayıncılık, 1990

MENGÜŞOĞLU, Takiyettin Felsefeye Giriş, 5.Basım 1992, Remzi Kitabevi

MENGÜŞOĞLU, Takiyettin İnsan Felsefesi, 1988 Remzi Kitabevi

MENGÜŞOĞLU, Takiyettin Felsefe Arkivi, “Tarihilik ve Tarihsizlik” Sayı: 16 İstanbul 1968

ÖZTOPÇU, H. Avni Kurgusal Mekan, 1989 H62

ÖZTOPÇU, H. Avni 91-92 Notları, H62 İstanbul 1992

PAMUK, Orhan Benim Adım Kırmızı, İst. 1998 İletişim yay.

PLATON Theaitetos 1997, İst., Milli Eğitim Bak. Yayınları: 1125 B.K. Dizisi: 253

SADAK, Yalçın “Modernist ve Postmodernist Sanatta Alıntılar Sorunu” Çağdaş Düşünce ve Sanat PSD 1991 İst.

SCHELER, Max İnsanın Kosmostaki Yeri, (Çev.: Tomris Mengüşoğlu) İstanbul Matbaası 1968

SİREL, Şazi Kuramsal Renk Bilgisi, İst. 1974 İ.D.M.M. Akademisi Yayınları sayı:124

TUNALI, İsmail Felsefenin Işığında Modern Resim, 1. Basım1981, Remzi Kitabevi

WORRINGER, Wilhelm Soyutlama ve Einfühlung, (Çev.: İ.TUNALI) Edebiyat Fak. Matbaası, İstanbul 1971

WÖLFFLİN, Heinrich Sanat Tarihinin Temel Kavramları (Çev: Hayrullah Örs) 1973 İ.Ü. Edebiyat Fak. Yayınları 1784