Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi
Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim Anasanat Dalı / bir numaralı atölye ders notları

 
95/96 NOTLARI

dB. Ana Sayfa + Kapsama Alanı

 


Yazılı ve sözlü kaynakların-alıntıların taşıyıcılığındaki "95/96 NOTLARI" konular arasındaki boşluklar doldurularak iki kapak arasında bir bileşim olana dek sürecek yolculuğun ikinci girişimidir.

H. Avni Öztopçu
23 mayıs 1996


H62 1995-2004 Çiftehavuzlar/İstanbul


i ç i n d e k i l e r :

algı...
Platon
Theailetos

görünen dünya
işitilen dünya

çağlar / halklar

desen / biçimi görüş / biçimi görme yöntemi

çözümlemeler / örnekler

mekan / uzay / espace / uzam

karşıtlık

malzemeler...
Betes Lowry Sanatı Görmek

dış gerçekliğe doğru
iç gerçekliğe doğru

çizgisel üslup ve
gölgesel üslup

soyutlama ve
einfühlung
(W. Worringer)

düşüncecilik ve
özdekçilik

"izm" / sanattaki "izm"lerin anlamı

modern
postmodern

eklektik; modernizm; postmodernizm; ikinci modernlik

Paul Gauguin nesneler motifleşiyor

Vincent van Gogh nesneye kişilik katıyor, insanlaşıyor

Paul Cezanne portreler, insanlar nesnelleşiyor-eşyalaşıyor

dada

'tarihilik' ve 'tarihsizlik'
Takiyettin Menğüşoğlu

eğitimin amacı /
bağımsız düşünce ve eğitim
Albert Einstein

eğiten ve eğitilebilen bir varlık olarak insan
Takiyettin Menğüşoğlu

e k l e r :

Rönesans - Barok


Alıntılar - Kaynaklar:

AKARSU, Bedia Çağda
ş Felsefe Akımları, Milli Eğitim Bak. Yayınları Düş.Diz.: 3  İstanbul 1979

ANĞ, Tüten Felsefe Arkivi, “David Hume’da Anti-Sistem Eğilimi” İ.Ü. Edebiyat Fak. Matbaası İstanbul 1976

BERGER, John Görme Biçimleri, Metis Yayınları, 1986

BERK, Nurullah Resim Bilgisi, 1972 Varlık Yayınları

ÇOKER, Adnan M.S.Ü. Lisansüstü ders programında H. Avni Öztopçu’nun “Kompozisyon” ders notları,  İstanbul1984-1987

DOLTAŞ, Dilek “Postmodernizmin Getirdikleri Götürdükleri”, Çağdaşşünce ve Sanat, PSD 1991

EINSTEIN, Albert Eğitimin Amacı / Bağımsız Düşünce ve Eğitim, (Çev: s. Eyüboğlu-V. Günyol) Dünyamıza Bakış/RİB haber 7

FOUCAULT, Michel Bu Bir Pipo Değildir, Yapı Kredi Yay. 1993

GEHLEN, Arnold İnsan, İ.Ü. Edebiyat Fak. Yayın No: 1839 İstanbul 1973

GEIGER, Moritz Estetik Anlayış (1928)  (Çev.: Tomris Mengüşoğlu) Remzi Kitabevi 1985

GERMANER, Semra M.S.Ü. Lisansüstü ders prog. H. Avni Öztopçu’nun “Çağdaş Sanat ve Yorumları” ders notları,  İstanbul1984-1987

GIDDENS, Anthony Modernliğin Sonuçları, (Çev: E. Kuşdil) İst. 1998 Ayrıntı yay.

GOMBRICH, E.H. Sanatın Öyküsü(Çev.: Bedrettin Cömert) Remzi Kitabevi 1980

GOMBRICH, E.H. Sanat ve Yanılsama (Çev.: Ahmet Cemal) Remzi Kitabevi 1992

HANÇERLİOĞLU, Orhan Felsefe Ansiklopedisi, Kavram ve Akımlar 1. Bas. İstanbul 1977, Remzi Kitabevi

HEIMSOETH, Heinz Immaunuel Kant’ın Felsefesi, İ.Ü. Edebiyat Fak. Yayınları:1231  İstanbul 1967

İNSEL, Ahmet “İlerleme ve İkinci Modernlik”, Yeni Yüzyıl 29 Eylül 1996

İPŞİROĞLU - EYÜBOĞLU Avrupa Resminde Gerçek Duygusu, İ.Ü. Edebiyat Fak. Yayınları: 521  İstanbul 1972

LOWRY, Bates Sanatı Görmek, (Çev.: N. Yurtsever, Z. Güvenli) T. İş Bankası Kültür Yayınları:119 Baha Matbaası 1972

LYNTON, Norbert Modern Sanatın Öyküsü, 1, Baskı İstanbul 1982, Remzi Kitabevi Yayınları

LYOTARD, J.F. Postmodern Durum, Ara Yayıncılık, 1990

MENGÜŞOĞLU, Takiyettin Felsefeye Giriş, 5.Basım 1992, Remzi Kitabevi

MENGÜŞOĞLU, Takiyettin İnsan Felsefesi, 1988 Remzi Kitabevi

MENGÜŞOĞLU, Takiyettin Felsefe Arkivi, “Tarihilik ve Tarihsizlik” Sayı: 16 İstanbul 1968

ÖZTOPÇU, H. Avni Kurgusal Mekan, 1989 H62

ÖZTOPÇU, H. Avni 91-92 Notları, H62 İstanbul 1992

PAMUK, Orhan Benim Adım Kırmızı, İst. 1998 İletişim yay.

PLATON Theaitetos 1997, İst., Milli Eğitim Bak. Yayınları: 1125  B.K. Dizisi: 253

SADAK, Yalçın “Modernist ve Postmodernist Sanatta Alıntılar Sorunu” Çağdaşşünce ve Sanat PSD 1991 İst.

SCHELER, Max İnsanın Kosmostaki Yeri, (Çev.: Tomris Mengüşoğlu) İstanbul Matbaası 1968

SİREL, Şazi Kuramsal Renk Bilgisi, İst. 1974 İ.D.M.M. Akademisi Yayınları sayı:124

TUNALI, İsmail Felsefenin Işığında Modern Resim, 1. Basım1981, Remzi Kitabevi

WORRINGER, Wilhelm Soyutlama ve Einfühlung, (Çev.: İ.TUNALI)  Edebiyat Fak. Matbaası, İstanbul 1971

WÖLFFLİN, Heinrich Sanat Tarihinin Temel Kavramları (Çev: Hayrullah Örs) 1973 İ.Ü. Edebiyat Fak. Yayınları 1784

Bu sayfa 8 Ekim 2004, cuma günü kurulmuştur.
Son değişiklik tarihi
8 EKiM 2004