erzincan belgeliği

1939 deprem sonrası
çalışmalar

 ana sayfa   +   home   +   deprem

 


Deprem sonrası yeni belediye binasının yapım aşaması.
 

 

29 Ocak 1951, İstanbul: http://www.byegm.gov.tr/yayinlarimiz/ayintarihi/1951/ocak1951.htm

Bu cevaplarla değiî soru sahibi arkadaşımızın, bizim dahi tatmin edilmemize imkân yoktur. Çünki Erzincan'a sarfedilen bir milyon ikiyüz küsur bin lira­dan kalan 7 milyon küsurun sarf mahalli açıkça gözükmemektedir.

Şimdi üçüncü suale cevap arz ediyorum. Sorunun bu maddesinde bugüne ka­dar yurt içi ve dışından yapılan yardımlar haricinde hükümetin Erzincan'ın imarı için yaptığı yardımlar sorulmaktadır.

Depremin vuku bulduğu 1939 yılından bugüne kadar Erzincan merkezinde muhtelif bakanlıklar ve teşekküllere ait yaptırılan işleri sırasiyle arzediyorum;

— Erzincan Hükümet Konağı inşaası  952.206.64

— Erzincan   cezaevi   inşası   211.798.38

— Erzincan tebhirhane inşası   196.060.69

— Erzincan Belediye binası inşası   146.053.74

— Erzincan ilkokul   binası   inşası   341.041.64

— Erzincan ortaokul binası inşası   178.098.91

— Erzincan pansiyon binası inşası     7.890.00

— Erzincan şehir içi yollarının yapımı   371.679.89

— Erzincan 196 daireli kerpiç ev. (49 aded)   430.000.00

— Erzincan otel ve gazinosunun ikmali   72.000.00

— Kızılay Pavyonlarının onarımı (90 aded)   30.000.00

— Erzincan Ziraat Okulunun tamiri    1.216.53

— Erzincan Ziraat Okulu memur ikametgâhı inşası    77.5.80

— Erzincan P. T. T. binası inşası   193.588.22

— Erzincan Tekel binası  inşası   65.000.00

— Erzincan Ziraat Bankası ve 8 aded ev inşası   295.181.00

.17 — Erzincan ofis alım binası ve lojmanları inşası   68.780.00

— Erzincan Yanık Harbiye Kışlası ikmâli inşası   500.000.00

— Erzincan erat pavyonları inşası   226.529.00

,20 — Erzincan iki aded teçhizat anbarı inşası   120.000.00

— Erzincan kurs subay binaları   119-000.00

— Erzincan akaryakıt deposu inşası    7.772.00

— Erzincan Ordu Donatım Fb. alanının taş parkelenmesi  59.534.00

— Erzincan Or. Donat F.b. baraka ve blokaj gru beton   67.627.00

— Erzincan Ordu Donatım dış elektrik tesisatı   41.984.00

— Erzincan Ordu Donatım su tesisatı   51.645.00

— Erzincan Ordu Donatım erat helaları   12.950.00

— Erzincan Ordu Donatım istimlâk işleri için   62.254.80

— Erzincan hâli hazır harita alınması işi   11.712.48

— Erzincan Hastanesine mubayaa edilen röntgen   30.000.00

— Esirgeme Kurumunu yardım   40.000.00

— Erzincan'da Yenişehir'de  kurulan 652 aded Avusturya'dan getirtilen takma   ev   6000.000.00

33            — Erzincan için idarî ve müteferrik masraflar  92.494.39

Toplam 11.004.874.11

Bunlara ilâveten Erzincan merkezinde belediyece 35, özel idarece 15, maliyece 42, P.T.T. İdaresince 16, Tekel İdaresince 11 ve Millî Eğitim Kooperatiflerince 5 ev yaptırılmıştır.

4126 sayılı kanunla Erzincan Belediyesine ikraz edilen ve bilâhare 5586 sa­yılı kanunla hibe edilen (2.000.000) lira ile Erzincan Belediyesince de şu işler yapılmıştır.

Otel ve gazino için   288.257.00

Ev inşasına   763.064.00

Meydan ve anıt için   153.774.00

Şehir  yollarına   393.944.00

Pazar yeri yapımına   64173.00

Elektrik tesisatına   164.107.00

Çeşme ve su  yolları  yapımına   24.201.00

Asrı mezarhk ve yolların yapımına   24.618.00

Dükkân inşaasma   7.828.00

Park, bahçe ve bahçelendirmeğe   23.611.00

Deliktaş - konur ocağı  yoluna   17.004.00

Muvakkat şehirde otel ve lokanta yapımına   26.785.00

Kanalizasyon inşasına   9.564.00

Septik çukuru inşaasma   7.368.00

İmar plânının tatbiki ve diğer müteferrik işler   26.702.00

Toplam  2.000.000.00

4 — Avustralya'dan satın alınan takma (KURMA) evlerin fiyatları ve bu fiyatların üze­rinde tenzilât yapılması hususuna gelince:

Bu evlerin adedi 652 olup bunlardan 315 adedi 4 odalı, 268 adedi 3 odalı ve 69 adedi iki odalıdır. Bu evler birer kat olup ayrıca her evin altında kısmî "bodrumları vardır.

Dört odalılar 80 metre karelik, üç odalılar 51 metre karelik ve iki odalılar da 41 metre karelik sahalar üzerine plânlanmıştır.

Evlerin temelleri ve bodrum duvarları betondan ve üst kısımları Avusturya'­dan satın alman panolardan müteşekkildir. Döşemeleri ahşap, tavanları sıva, çatı örtüsü de kiremittendir. Bugüne kadar dört odalı evler için yapılan mas­raf (11.094) üç odalılar için (7.796) ve iki odalılar için (6.898) liradır. 30 sene müddetle Emlâk Kredi Bankasına yapılacak ipotek muamelesinden dolayı bu evlerin maliyetine mühim bir sigorta bedeli de ilâve edilmiştir. Bu suretle sahiplerinin borçlanacağı miktar dört odalılar için (15.634) lira, üç o-dalılar için (10.986) ve iki odalılar için (9.723) liraya baliğ olmaktadır. Görülüyor ki, bu maliyetler büyük felâket görmüş ve yardıma en çok muh­taç olan vatandaşların ödeme imkânının çok üstündedir. Bunu nazarı itibare alan Hükümetiniz bunların maliyetini, Erzincanlıların ödeme kabiliyetlerine uygun bir şekilde indirmek kararındadır.

Bunun için bir komisyon çalşmalarma devam emektedir, inşaat bir yıldan beri ikmal edilmiş olduğu halde, maliyetlerin yüksekliği yüzünden haklı ola­rak evlerini işgal etmek istemiyen Erzincan halkı hükümetinizin bu mev-zudaki yakın alâkasını görerek ve mağduriyeti er nin izale edileceğine ina­narak emin ve müsterih bir şekilde yuvalarına yerleşmişlerdir. Murzatım bundan ibarettir.

Bakanın izahatını mütaakıp söz alan soru sahibi Zeki Erataman, dâvayı bir Erzincanlı kadar kavramış olan Bayındırlık Bakanı Kemal Zeytinoğlu'na te­şekkür etmiş ve 11 yıldanberi eski iktidar tarafından gösterilen ihmal yü­zünden, Erzincanlıların ıztıraplarının dinmediğini, evlerin maliyetinin çok yüksek olduğunu, birçok vatandaşın evsiz ve mühim bir kısmının da sıhhî şartlardan uzak barakalarda ikamet etmekte olduklarını söylemiştir.

Hatip konuşması sırasında, o zamanki devlet reisinin Kemah istasyonundan, hususi treniyle geçmekte iken bazı arkadaşları ile birlikte oyun oynadıkla­rını gördüğünü kaydetmiştir.

Tekrar söz alan Bayındırlık Bakanı Kemal Zeytinoğlu şu açıklamada bulun­muştur :

Efendim, Avusturya'dan alman takma evlerin maliyetlerini arzederken bun­ların içine faizin dâhil bulunmadığını söylememiştim. Bu fiyatlara sigorta ve faizler dâhil değildir. Bunlar doğrudan doğruya maliyetlerdir. Bu maliyetleri şu şekilde arzetmiştim, dört odalı evler 11.094 lira, üç odalı evler, 7.796 lira,, bir ve iki odalı evler 6.898 liraya, yalnız bunlara Emlâk Kredi Bankasına ipo­tek muamelesinden dolayı faiz ve sigorta bedeli de ilâve edilince dört odalt evler 15 bin küsur, 3 odalıhlar 10.900, 2 odalılar 9.700 küsur liraya çıkmak­tadır.

Takdir buyurursunuz ki bu fiyatlar, Erzincan'daki inşaat rayiçlerine nazaran çok yüksektir. Bunu muhalefetimiz esnasında da defaatla söyledik. Fakat o zamanlar bize bu fiyatlar küçük gösterilmek sürüyle bunların pahalı olma-ığı iddiasında buluuldu. Şimdi hükümetiniz, bunların pahalı olduğunu ve Er­zincan'daki felâketzede vatandaşlarımızın bu yükü kaldırmıyacaklarmı bil­diği içindir ki, meseleyi bir komisyonun tetkikine tâbi tutulmuştur. Şunu da derhal söyliyebilirim ki ve soru sahibi arkadaşımı da bu ifadelerimle tatmia edeceğimi tahmin ederim. Komisyonun tetkiki neticesinde bu fiyatları 6,. 7, 8 bin liraya indirme imkânını bulacağız. Yani iki odalıları 6.000, üç odalı­lar 7.000 ve dört odalılar 8.000 lira üzerinden bu evleri felâketzede hemşehri­lerimize teslim edebileceğiz. Esasen bu çalışmalarımızı bildikleri içindir ki,. barakaların hemen hepsi bir seneden beri boş kalan bu binaları "halen işgal etmiş bulunmaktadırlar.

Yerli ve yabancı ser­mayenin emniyetle iş sahalarına sokulmasını temin etmiştir. Bu mevzudaki kanun tasarıları Bakanlar Kurulunda müzakere edilmektedir. Münevver iş­sizliğine karşı da tedbirler almaktayız.

29 Ocak 1951, İstanbul: http://www.byegm.gov.tr/yayinlarimiz/ayintarihi/1951/ocak1951.htm