g?nleme                  www.gunleme.dersbelgeligi.com

ders BELGEL??? nas?l kendi kayna??n? kendi ?retiyorsa g?nleme de dB ?reticilerinin ?al??malar?n? i?inde bar?nd?r?yor. Ve yeniden ?retiyor. 

T?rk?e

English

 

14.  28 Eyl?l 2018; H62

13.  17 A?ustos 2018; H62

12.  23 Temmuz 2018; H62

5.  19 May?s 2018; H62

1.  7 May?s 2018; H62

 

?lkemizin ya?ad??? en b?y?k felaketlerden biri olarak tarihe ge?en 1939 Erzincan depreminden sonra yaralar? sarmak i?in harekete ge?en ?? Bankas? ve Dar???afaka?n?n yolu bu vesileyle kesi?ti. Deprem felaketine u?rayan ailelerden Dar???afaka?n?n ??renci kabul ko?ullar?na uygun 83 ?ocuk, ?? Bankas??n?n deste?iyle okula kabul edildi. Bu i? birli?i neticesinde ?? Bankas?, ?Erzincan Yetimleri?nin t?m masraflar?n? ?stlendi ve onlara yeni bir gelece?in kap?lar?n? a?t?.

___________________________________________________

 

13 Haziran 2018 tarihinde, ders BELGEL??? 5. Resim ve 12. Desen Yar??mas? ?d?lleri verildi.

Marmara ?niversitesi Atat?rk E?itim Fak?ltesi Resim-?? ??retmenli?i B?l?m?, H. Avni ?ztop?u?nun resim ve desen at?lyesinde, ders BELGEL??? ?d?l t?reni yap?ld?. 5. Resim ?d?l?, Asl?han Mumcu ve Emre Tura?ya, 12. Desen ?d?l?, O?uzhan Altay?a verildi.

Sergilemeye de?er g?r?lenler, resim alan?nda; Sinan Orak??, Hasan Akta?, Merve ?ift?iba??, Sevgi Rodop, Kader ?elik, ?pek Arkan, Mina Ya?ar, ?eyma Temiz, Melis Vatan ve Nezaket K?seo?lu; desen alan?nda ise Canan K?l??aslan, ?rem G?ltepe, Mehmet ?ldiz, Murat A???, Nil ?elik, Oytun ?nal, Selen Toman, Senem B??ra Aky?z ve ?eyma Kaya oldu.

___________________________________________________

 

Leyla Soyer Meng??: "..Volkan 10 y?ll?k ??retmenlikten sonra nihayet do?ada ya?amay? se?mi?. Onun toprakla bitki ile a?a? ile ili?kisi, kent ya?am?ndan do?al ya?ama ge?mesi bu ya?am? birlikte y?r?yecek bir e?inin olmas? ?ocu?unu bu se?im i?inde yeti?tirecek olmas? farkl? ve g?zeldi. Volkan??n yava? konu?mas? bana da iyi geldi. O yava?l?k i?inde ben de anlatt??? yerlere gittim, tatt?m, sezdim gezdim. ?o?unluk hepimiz do?ay? severiz, onun g?zelli?ini ku?lar?n ?t???n? ?i?eklerin a????n? ama hep al?mlay?c?y?z. Volkan ise sadece al?c? de?il o ?retici. Topra??n, a?ac?n, havan?n d?ng?lerine g?re ya?am?n? ayarl?yor. Merak duygusu hep canl?, ara?t?r?yor geziyor iz s?r?yor.
Bekir ve Volkan a?a?lar ile ilgili bir ?al??ma i?indeler san?r?m yak?n zamanda bir kitap olarak kar??m?zda olacaklar. Onlar hakk?nda daha fazla bilgi s?yle?imizin sesli kayd?nda. ders BELGEL??? onlarda iz b?rakt?. Onlar da bu iz ?zerine yeni izler olu?turuyorlar."

 

G?NLEME hakk?nda